Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

zdjęcia na stronę (4)

Nasza placówka realizuje grant pn. OZ-431-1-37/27 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Caritas Kielecka – Zespół Placówek Opiekuńczo – Leczniczych Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 240 600,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

W wyniku realizacji grantu planujemy doposażenie stanowisk pracy personelu placówki Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażenie placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

EFS_kolor