Fundacji Biedronki wspiera Hospicjum!

Caritas Diecezji Kieleckiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 48 tys. zł z przeznaczeniem dla naszych hospicjów. Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację Biedronki do 80 uczestniczących w programie organizacji, przekracza 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

Pomoc, którą otrzymaliśmy przeznaczona jest na wsparcie naszych hospicjów w Kielcach i Miechowie. Są to miejsca starannej i wszechstronnej opieki nad chorymi, realizowanej według bardzo wysokich standardów. Chcemy to utrzymać i rozwijać, ale to wymaga środków. Dlatego jesteśmy wdzięczni Fundacji Biedronki za okazane wsparcie, to bardzo odczuwalna pomoc. Przy rosnących kosztach prowadzenia opieki hospicyjnej ten program pomoże nam w zapewnieniu chorym godnych warunków pobytu w naszych placówkach – stwierdza ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza1. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną2.

W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – w listopadzie i w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych przez Fundację Biedronki w ramach programu sięga 5,2 mln zł.

1 Źródło: „Rok w pandemii Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”, https://api.ngo.pl/media/get/160530. Ostatni dostęp: 13.12.2022

2 Źródło: „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”. Badania Klon/Jawor. Ostatni dostęp: 13.12.2022

Caritas Diecezji Kieleckiej to największa w województwie świętokrzyskim organizacja pożytku publicznego. Od ponad 30 lat zajmuje się pomocą dzieciom, osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym oraz bezdomnym. Kielecka Caritas rocznie pomaga około 30 tys. osób. Organizuje m.in. zbiórki żywności, letni wypoczynek dla dzieci, wigilię dla bezdomnych, czy akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Na co dzień kielecka Caritas prowadzi wiele placówek dla osób niepełnosprawnych m.in. warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakład aktywności zawodowej. Caritas Diecezji Kieleckiej wspiera także osoby starsze i chore. Z myślą o nich prowadzi schroniska oraz domy opieki i domy pomocy społecznej. Ważną funkcję w tym obszarze pełnią Hospicja Stacjonarne i Domowe w Kielcach i Miechowie, które obejmują opieką rocznie ponad 700 osób chorych terminalnie.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Kontakt dla mediów do Caritas Diecezji Kieleckiej

kielce@caritas.pl

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl